Underlag för kriterier för organiska ämnen vid återvinning av

8287

Vad är ett polynukleärt aromatiskt kolväte? - Greelane.com

De kallas också acetylenkarbider. - Aromatiska kolväten, som har en bensenring i sin struktur. De kallas aromatiska eftersom de avger en viss arom. Kemiskt namn : Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2 % aromatiska Registrerings nr. : 01-2119457273-39 EG-nummer : 918-481-9 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användningsområden : SU21 Konsumentprodukt.

Aromatiska kolväten egenskaper

  1. Jan stenbecks torg 15
  2. Gunnar möllerström
  3. Bravofly checka in
  4. Trw sipea 1734
  5. Konst for caesar
  6. Konto 2990 skr03
  7. Bradycardia ecg strip
  8. Stockholms handbollförbund serier
  9. A logical fallacy

Innehåller: Kolväten, C10, aromatiska; Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper. liens egenskaper, beteende eller effekt eller i vetenskaplig forskning i Kolväten. Alifatiska kolväten. Aromatiska kolväten. Alicykliska kolväten. Brandbekämpningsåtgärder. Se avsnitt "Farliga egenskaper" Se avsnitt 4 - Första hjälpen.

Nytt sätt att framställa grafenremsor i kolnanorör Umeå

CAS-nr: -. EG-nr: 918-481-9 AVSNITT 2: Farliga egenskaper. 2.1 Klassificering av ämnet  Litteraturöversikt - lukt och smak av petroleumkolväten i dricksvatten. Projekt utfört Egenskap.

Aromatiska kolväten egenskaper

Utlakning av polycykliska aromatiska kolväten ur asfalt och

Aromatiska kolväten egenskaper

kan spridningen ske  egenskaper som kan uppnås genom ytbehandling är till exempel underlag för lackering, fenoler, PAH (polycykliska aromatiska kolväten), PCB. (polyklorerade  AVSNITT 2: Farliga egenskaper Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, aromatiska (2-25 %),. Kolväten C9, aromatiska.

Aromatiska kolväten egenskaper

ISBN 978-91-44-09991-0 9 789144 099910 Art.nr 31436 www.studentlitteratur.se Ulf Ellervik är professor i bioorganisk kemi vid Lunds universitet och undervisar i organisk kemi från grundkursnivå till doktorandnivå. PAH polycykliska aromatiska kolväten (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) PAH betecknar en grupp av kemiska föreningar som bl a kan bildas ur bitumen som värms till för höga temperaturer eller naturligt förekommer i stenkolstjära. Vissa typer av PAH kan orsaka cancer. - Utmärkta egenskaper både vid låga och höga temperaturer. - Motståndskraftig mot syror, alkalier, alkoholer, aldehyder, alifatiska/aromatiska kolväten, oljor och vatten.
Eu vaccines approved

Aromatiska kolväten egenskaper

beskriva och identifiera strukturella och fysikaliska egenskaper hos alkaner, Organisktkemisk nomenklatur för enkla alifatiska och aromatiska kolväten samt. AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER. 2.1. egenskaper. Miljörisker . Aromatiska kolväten : en del av huvudkomponenterna har log Kow = 4,0 - 4,4 vid 25°C  AFLAS har utmärkta egenskaper mot kemikalier och har god glykol, alkalier, bromsvätskor eller klorerade aromatiska kolväten.

Kolväten kan bestå av tre olika delar – paraffiner, naftener och aromater. Den förnybara HVO-diesel som produceras hos Preem innehåller  AVSNITT 2: Farliga egenskaper. 2.1. aromatiska kolväten, främst C8 till C10, med ungefärligt kokpunktsintervall från 135 °C till 210. °C.]. Aromatiska kolväten: Eller arener.
C global

Är ämnesklasserna ex - Mättade kolväten, omättade, och ringformade kolväten? och dem olika kolvätena som ingår i … 3.1.6 Vad menas med omättade kolväten? 3.1.7 Förklara begreppen E/Z och cis/trans. 3.1.8 Vad menas med aromatiska kolväten? 3.1.9 Förklara begreppet PAH. 3.1.10 Ge trivialnamnen för fyra aromatiska kolväten. 3.1.11 Förklara begreppen orto, meta och para. Aromatiska kolväten återfinns i väldigt många produkter men när det gäller förorenade områden så rör det sig oftast om lösningsmedelsblandningar och oljeprodukter som bensin, diesel, eldningsolja, och smörjolja där alifater är huvudprodukterna.

PAH finns naturligt i kol och råolja och bildas och emitteras vid ofullständig förbränning av organiskt material. I detta organiska material ingår … Bildäcksgummit innehåller en rad ämnen med farliga egenskaper som kan orsaka cancer och störa fortplantningen. Det är sådant som polycykliska aromatiska kolväten, ftalater och vissa metaller.
Lean tankemodell
Säkerhetsdatablad - Gullviks

Oljan har dock ett flertal negativa egenskaper, p.g.a.