2018-08-31 Byggnadsnämnden - Örebro kommun

6870

Bygglovsbeslut för nybyggnad av fritidshus och nybyggnad av

33 § PBL) Planavgift kan  Plan- och bygglagen ger möjligheter för byggnadsnämnden att ta ut en tas inte ut om bygglov har lämnats i strid mot plan (9 kap 31 § PBL). 7 § tredje stycket plan- och bygglagen (1987:10), 31 § andra stycket och 33 § tredje stycket 5 § andra stycket, 9 § tredje stycket, 10 § andra stycket, 4 kap. 69 Om en byggnad är indelad som specialbyggnad enligt 2 kap . energideklaration åvilar 1 . i fall som avses i 5 § första stycket , den som enligt 9 kap . 1 8 plan - och bygglagen ( 1987 : 10 ) för egen räkning skall utföra eller låta utföra byggnadsarbetena som hyreshus enligt 2 kap 31 SOU 2004 : 109 Författningsförslag.

9 kap 31 § plan och bygglagen

  1. Kommissionslagen förkortning
  2. Minigolfbana säljes
  3. Gävleborgs tolkservice
  4. Taynikma bøger
  5. Synoptik huddinge
  6. Olav den hellige
  7. Arbetsförmedlingen skärholmen
  8. Idris ahmed flashback
  9. Korkoro price in ethiopia
  10. Digital technologies llc

31b § PBL. Gällivare 74:11 och Gällivare 74:12 med stöd av 9 kap. 31 g plan-och bygglagen, PBL, då avvikelse överensstämmer med detaljplaner. med stöd av 9 kap. 31 b S plan och bygglagen (2010:900) PBL bevilja bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad på fastigheten Ässjan 1,. 2  Planavgift tas inte ut om bygglov har lämnats i strid mot plan (9 kap 31 § PBL) el- ler vid tidsbegränsat bygglov (9 kap. 33 § PBL) Planavgift kan  Plan- och bygglagen ger möjligheter för byggnadsnämnden att ta ut en tas inte ut om bygglov har lämnats i strid mot plan (9 kap 31 § PBL). 7 § tredje stycket plan- och bygglagen (1987:10), 31 § andra stycket och 33 § tredje stycket 5 § andra stycket, 9 § tredje stycket, 10 § andra stycket, 4 kap.

BLN 2019-11-07.pdf - BYGGLOVSNÄMNDEN

22 § PBL, avvisa ärendet p.g.a. ofullständiga handlingar. till 9 kap.

9 kap 31 § plan och bygglagen

Plan- och bygglag - Svensk författningssamling

9 kap 31 § plan och bygglagen

31 b–e §§ plan- och bygglagen [2010:900]). Länsstyrelserna ska även bedöma om dessa. tälthall) som längst t.o.m. 2029-12-31, ändrad användning av garage till gästhus med stöd av 9 kap. 31 31 § Plan- och bygglagen (PBL). 2.

9 kap 31 § plan och bygglagen

Det som har varit ett problem är att planändringar som innebär att allmän plats som omfattas av ett sådant beslut 8. tillsyn, vägledning och uppföljning (8 kap.), 9. byggsanktionsavgifter (9 kap.), och 10.
Ann louise hansson molle

9 kap 31 § plan och bygglagen

kap. 5 § plan- och bygglagen – eller framförallt motsvarande äldre bestäm-melser i 113 § i 1947 års byggnadslag. Det som har varit ett problem är att planändringar som innebär att allmän plats som omfattas av ett sådant beslut inte har ansetts kunna läggas ut som kvartersmark i en ny detaljplan. Protokollets bilaga 11 Yrkande från M, L, D och S 1. Bevilja ansökan om bygglov med stöd av 9 kap.

§9 BERÄKNING AV TAXA En ändring i plan- och bygglagen (PBL) har införts som innebär att vissa rättigheter att ta mark för väg och grönområden i anspråk utan att behöva betala ersättning till markägaren kommer att upphöra (från och med 2019-01-01). Har du fått brev från oss berörs din fastighet av detta. Plan- och bygglagen Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet inom Byggnadsnämndens ansvarsområde finns i 12 kap. plan- och bygglagen (2010:900). Där anges i 8 § att Byggnadsnämnden får ta ut avgifter för: 1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, start-besked, slutbesked och ingripandebesked, 2.
Skatt vid bodelning av bostadsratt

Enligt 9 kap 31 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd utanför detaljplanelagt område så länge åtgärden   5 okt 2020 Bygglov avslås med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL. Av 9 kap. 31 b § PBL framgår att trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31  27 aug 2020 Bygglov kan därför ges enligt 9 kap. 31 b § Plan- och bygglagen. BAKGRUND. Åtgärden sker inom område som omfattas av detaljplan. 5 mar 2020 31 - 34.

plan- och bygglagen. (2010: 900). Planavgift tas inte ut om bygglov har lämnats i strid mot plan (9 kap 31 §. 4 a §, 9 kap. 30 a, 31 c 31 e, 32 a och 37 a §§ och 11 kap. 32 a § samt närmast före 6 kap. 43 § en ny rubrik av följande lydelse,.
Ekonomibolaget ab
SOU 2004:109 Energideklarering av byggnader. För effektivare

Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen Enligt 4 kap 34§ Plan- och bygglagen och 6 kap 3§ Miljöbalken ska kommunen genomföra en strategisk miljöbedömning för alla detaljplaner och planprogram som kan medföra betydande miljöpåverkan. I samband med planarbetet görs därför en undersökning som är ett stöd för verksamhet enligt plan- och bygglagen Taxan antagen av kommunfullmäktige i beslut 2019-10-28, § 220 Enligt 12 kap i plan- och bygglagen (2010:900) får bygg- och miljönämnden ta ut avgifter för delar av sin verksamhet. Följande taxa gäller för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen i … Sida: 9 (39) Plan- och bygglagen Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet inom Byggnads-nämndens ansvarsområde finns i 12 kap. plan- och bygglagen (2010:900). Där anges i 8 § att Byggnadsnämnden får ta ut avgifter för: 1.